(पांच) त्याच्याकडे असलेले किंवा त्याच्या नियंत्रणात असलेले किंवा त्याची कार्य पार पाडण्यासाठी त्याच्या कर्मचारीवर्गाकडून वापरण्यांत येणारे नियम, विनियम सूचना, नियमपुस्तिका आणि अभिलेख.

Last Updated: Tuesday, 30 August 2016

 

      (अ) वेगवेगळ्या प्रकारची परिपत्रके, सा.आ., स.सा.आ.

      (ब) महानिर्मिती सेवाविनियम.

      (क) वर्गीकरण व सेवाप्रवेश विनियम.

      (ड) सेवाज्येष्ठता विनियम.

      (इ) वित्तीय अधिकारासाठी महानिर्मिती कंपनीने प्रदान केलेले अधिकार.

      (ई) एम.ई.आर.सी. (Electric Supply Code & other conditions of supply) Regulation, २००५.

      (उ) विद्युत कायदा.

टिप - काही बाबींचे नियम विभाजनापूर्वीचेच असून त्यांचे पुनर्विलोकन व्हायचे आहे.

Saturday the 18th. Copyright © 2004-2018MSPGCL ® All Rights Reserved Maintained By: Office of ED-IT, Dharavi, Mumbai
Free Joomla 2.5 templates by New Poker Reviews